ادبیات نئورئالیسم

ادبیات نئورئالیسم

نئورئالیسم، جنبشی ادبی است که وام دار ادبیات ایتالیا بوده و تأثیراتی نیز از ادبیات برزیل گرفته است. این گونه از ادبیات، چه در نثر و چه در شعر، به تقبیه ناعدالتی ها و مشکلات اجتماعی می پردازد. سائل تراژیکی چون جنگ و حکومت های مستبد در به وجود آمدن و توسعه ی این گونه از ادبیات، نقش بسزایی داشتند.

کتاب های ادبیات نئورئالیسم

میوه های زمین


در سال ۱۹۲۰ هامسون برنده ی جایزه ی نوبل در ادبیات گردید که نگارش رمان حماسی میوه های زمین نقش زیادی در کسب این جایزه داشت

معرفی چند اثر
معرفی کتاب میوه های زمین
سرشار از خرد، شوخ طبعی و نوع دوستی.
Hamsun Senteret