جایزه ی آلف

جایزه ی آلف

جایزه ی آلف (prix ALEF)، جایزه ای ادبی است که در سال 2000، توسط اعضای مجموعه کتابخانه های آلف در فرانسه بنیان گذاشته شد. هدف از برگزاری چنین جایزه ای، ترویج و مورد توجه قرار دادن کتاب هایی است که با مسائل اخلاقی و معنوی مورد نظر کتاب فروشی های تحت حمایت این مجموعه مطابقت دارند.

کتاب های جایزه ی آلف

ملت عشق


برنده ی جایزه ی آلف برای بهترین اثر خارجی

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ملت عشق
کتابی مسحورکننده و خردمندانه.
Associated Press