جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

کتاب هیولایی صدا می زند


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا سال 2011

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هیولایی صدا می زند
خردمندانه، با طنزی تاریک و شجاعانه.
New York Times