شعر اسپانیایی

شعر اسپانیایی

شعر در ادبیات اسپانیا جایگاه بسیار متعالی و ویژه ای دارد و از اصلی ترین عناصر فرهنگ این کشور به حساب می آید. تاریخ شعر و شاعری در اسپانیا را می توان به چهار دوره ی اوایل قرون وسطی، اواخر قرون وسطی، شعرهای عربی و عبری، رنسانس (دوران طلایی) و مدرنیسم طبقه بندی کرد.

کتاب های شعر اسپانیایی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آوازهای کولی
شیوه ی روایی جاودانه ی این اشعار به همراه تشبیهات و تخیلات خیره کننده و استعاری این اثر، از همان ابتدا مخاطبین را شگفت زده کرده است.
Goodreads