پزشکی

پزشکی

کتاب های مربوط به پزشکی، به جنبه های مختلف علم و حرفه ی تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری ها می پردازد. موضوعاتی از قبیل علوم زیست-درمانی، تحقیقات زیست-درمانی، ژنتیک و جراحی های گوناگون نیز جزء مطالب مورد بحث در اینگونه کتاب ها هستند.

کتاب های پزشکی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آن هنگام که نفس هوا می شود
شرح حالی الهام بخش و فوق العاده فکر شده.
Barnes & Noble