جایزه ی تانیزاکی

جایزه ی تانیزاکی

کتاب های جایزه ی تانیزاکی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب حال و هوای عجیب در توکیو
داستانی تکان دهنده، بامزه و درگیرکننده درباره ی ژاپن مدرن.
Barnes & Noble