جایزه ی تانیزاکی

کتاب های جایزه ی تانیزاکی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا
شگفت انگیز، اسرارآمیز و خنده دار.
Philadelphia Inquirer