جایزه ی کتاب آمریکا

جایزه ی کتاب آمریکا

جایزه کتاب آمریکا، جایزه ای ادبی است که همه ساله به کتاب ها و افرادی با دستاوردهای ادبی برجسته تعلق می گیرد.
این جایزه، آثار ممتاز در ادبیات آمریکا را بودن در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، پیشنیه ی قومیتی و ژانر گرامی می دارد. چهره های برجسته ای همچون تونی موریسون، ایزابل آلنده و دان دلیلو، از برندگان این جایزه هستند.

کتاب های جایزه ی کتاب آمریکا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آوازهای غمگین اردوگاه
بسیار خنده دار اما گزنده، آکنده از جادو.
Publishers Weekly