دهه 1660 میلادی

دهه 1660 میلادی

کتاب های دهه 1660 میلادی

آندروماک


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

خسیس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آندروماک
اولین شاهکار تراژیک راسین.
Enotes