سازندگان جهان ایرانی اسلامی

سازندگان جهان ایرانی اسلامی

مجموعه سازندگان جهان اسلام به سرپرستی استاد فقید خانم «پاتریشا کرون» است. بعد از درگذشت ایشان خانم «زابینه اشمیتکه» و «خالد الرهیب» سرپرستی این مجموعه را بر عهده گرفته اند. نشر نامک شخصیت های مرتبط با فرهنگ ایرانی را انتخاب کرده و دست به کار ترجمه شده اند. در این میان ممکن است اثری در این مجموعه به فردی غیر ایرانی اختصاص داده شده باشد، ولی آن فرد به دلایل مختلف و در وجوه گوناگون در تاریخ و فرهنگ ایرانی موثر بوده است. لذا این مجموعه به دست متخصص و صاحب نظر در هر موضوع، بی هیچ جانبداری و تعصب و تنها با تاکید بر عوامل تاریخی و نیز صحت در روش تحقیق، این مجموعه انتخاب شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های سازندگان جهان ایرانی اسلامی

اخوان الصفا


آرمان گرایی در حاشیه ی جهان اسلام

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انوع کتاب حقوقی
+ نمایش بیشتر
کمتر