کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS

Key analyses in ‭spatial planning using ArcGIS
کد کتاب : 86386
شابک : 978-6006509754
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS اثر مسعود عبادی

در فصل اول به تحلیل شـبکه در GIS با ابزار Analyst Network پرداخته شـده اسـت که یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیلگر در زمینه مسـائل شـهری بـا رویکـرد ایجـاد تعـادل در تخصیـص کاربـری و ترافیـک بر اسـاس عامل "زمان" و "فاصله" به شـمار مـی رود.
در فصـل دوم، فرآینـد مکان یابـی کاربری هـای شـهری بـا مطالعـه موردی کاربری آتشنشـانی تشـریح شـده اسـت. ضمن اینکه سـعی شـده اسـت از تمامی قابلیت هـای نرم افـزار GIS در زمینـه مکان یابـی اسـتفاده شـود. علاوه بـر آن، فرایند کلی یـک پروژه مکان یابـی و نحـوه ی کار کردن با توابـع مختلف تحلیل فضایـی نیـز در قالب مثال توضیح داده شـده اسـت.
در فصـل سـوم، مطالـب ارائه شـده بـه لحـاظ محتـوا، بـا فصل هـای قبلی متفاوت تـر اسـت و از منظـر ارزش و کاربرد در طرح های توسـعه شـهری بسـیار حائز اهمیـت اسـت.

کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS

دسته بندی های کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS