فرزاد آبادی

فرزاد آبادی

فرزاد آبادی متولد 23 آذر 1355 در بندر ماهشهر است. او كارشناس علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری است. از این شاعر تا كنون این كتاب ها منتشر شده است :
- جن جنوبی 1382
- از بندر معشوق 1386
- كروكی بهشت 1389
- از خیابان ایرانی 1391
- پرنده مردنی نبود 1392

کتاب های فرزاد آبادی

غواص گورستان


از مردمک ها


این هیچ دنباله دار


شعر شهری


مثل یک شوخی کشدار


کوتاه از کودتای کلمات


گفتگو با تاریکی