صحرا اکرامی

صحرا اکرامی

صحرا اکرامی متولد سال 1361، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و کنشگر فعال در حوزه طردشدگان اجتماعی می باشد.

کتاب های صحرا اکرامی