شری امسل

شری امسل

شري امسل تاکنون بيش از 20 كتاب در زمينه مباحث طبيعت و محيط زيست منتشر كرده است. عشق او به علم و خارج از منزل منجر به کسب درجه در گیاه شناسی و جانورشناسی و کارشناسی ارشد در آناتومی و تصویربرداری زیست پزشکی شده است. کار مداوم وی شامل مشاوره مدارس در زمینه توسعه مسیرهای طبیعت آموزشی، برنامه نویسی علوم و انجام کارگاههای زیستگاه، علم و حفاظت می باشد. او در الیزابتون، نیویورک زندگی می کند.

کتاب های شری امسل