مرتضی بابک معین

مرتضی بابک معین

دکتر مرتضی بابک معین  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،  دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته زبان و ادبیات فرانسه از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است.
وی از سال 76  به صورت تمام وقت به استخدام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درآمد و در حال حاضر نیز از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.
از جمله فعالیت های علمی پژوهشی ایشان می توان به ارائه 45مقاله علمی  و20مورد سخنرانی در سمینارها و تالیف 4 کتاب و ترجمه 1 کتاب اشاره نمود.
گفتنی است: ایشان عضو حلقه نشانه شناسی تهران و یکی از اعضای کمیته اصلی انجمن نقد ادبی ایران می باشد و از مهمترین عناوین اجرایی – تخصصی وی می توان عضو کمیته منتخب (گروه علوم سیاسی، حقوق، و زبان های خارجی) و دبیر گروه نشانه شناسی – زبان شناسی انجمن اساتید فرانسه ایران را نام برد.

کتاب های مرتضی بابک معین