مهدی پرتوی آملی

مهدی پرتوی آملی

استاد بزرگ و مردی فاضل و نویسنده شهیر مهدى پرتوى آملى تحصیلات ابتدایى خود را در آن شهر و دوره متوسطه را در بابل و سارى و تحصیلات عالیه را در دانشسراى عالى تهران در رشته‏ى تاریخ و جغرافیا به پایان رساند و از شهریور 1316 در دبیرستان پهلوى سارى به تدریس مشغول شد و سپس به نظامت و ریاست دبیرستان منصوب گردید. مدت پنج سال در این سمت خدمت كرد و بعد ریاست فرهنگ شهرهاى بابل و انزلى و چند بخش فرهنگ تهران را به عهده داشت. او چندى نیز به تدریس پرداخت و مدت ده سال رایزنى فرهنگى در عراق را بر عهده داشت. تألیفات چاپ شده او عبارتنداز: فرهنگ عوام آمل، ریشه‏هاى تاریخى امثال و حكم (دو جلد). او برای تاریخ باستان طبرستان زحمت زیادی کشیده است.

کتاب های مهدی پرتوی آملی

کا گ ب دولتی در دولت


چراغ هایی که روشن نشدند


شورشیان آرمانخواه


چکیده های تاریخ