داگ دتر

داگ دتر

داگ دتر یک مشاور سرمایه گذاری سوئد و همچنین نویسنده و گوینده ای در مورد دارایی های تجاری عمومی است. وی رئیس سابق استاتوم و مدیر وزارت صنعت سوئد است که بازسازی پرتفوی دولت از دارایی های عمومی را در طی اصلاحات 1998-2001 بر عهده داشته است.

کتاب های داگ دتر

ثروت عمومی شهرها