آرکادی استروگاتسکی و بوریس استروگاتسکی

آرکادی استروگاتسکی و بوریس استروگاتسکی

آرکادی استروگاتسکی، زاده ی 28 آگوست 1925 و درگذشته ی 12 اکتبر 1991، و بوریس استروگاتسکی، زاده ی 14 آپریل 1933 و درگذشته ی 19 نوامبر 2012، نویسندگان روس داستان های علمی تخیلی بودند که در اکثر دوران حرفه ای خود با هم همکاری داشتند. برادران استروگاتسکی با تأثیر از نویسندگان روس کار خود را آغاز کردند اما با گذشت زمان، شیوه ی منحصر به خود را در نوشتن داستان های علمی تخیلی یافتند؛ شیوه ای که از دوره ی عقل گرایی در ادبیات شوروی ریشه می گرفت.

کتاب های آرکادی استروگاتسکی و بوریس استروگاتسکی