آرتور لولین بشم

آرتور لولین بشم

آرتور لوین بشم (24 مه 1914 - 27 ژانویه 1986) مورخ برجسته، هند شناس و نویسنده تعدادی کتاب بود. او به عنوان استاد دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی، لندن در دهه 50 و 1960، تعدادی از مورخان مشهور هندی از جمله استادان R.S را تدریس کرد. 

کتاب های آرتور لولین بشم

هند باستان