هنری برایتون

هنری برایتون

هنری برایتون، دانشمند پژوهشگری در موسسه توسعه انسانی ماکس پلانک در برلین، جایی که وی رویکردهای الهام گرفته از شناخت را در مورد هوش مصنوعی بررسی می کند.

کتاب های هنری برایتون