الیوت ل ژورست

الیوت ل ژورست

دکتر الیوت ژورست، استاد روانشناسی و فلسفه در بخش فوق لیسانس دانشگاه شهر نیویورک است، جایی که از سال 2004 تا 2013 به عنوان مدیر برنامه دکتری روانشناسی بالینی خدمت کرد. تحقیقات وی بر روان سازی و نقش احساسات در روان درمانی تمرکز دارد.

کتاب های الیوت ل ژورست

فراسوی هگل و نیچه