ناهید معتمدی

ناهید معتمدی

ناهید معتمدی منتقد و پژوهشگر ایرانی متولد سال 1320 می باشد.

کتاب های ناهید معتمدی

ایمی و لوئیس


یک تکه از آسمان


من،من هستم


من هم ببرم!


لوئیز!! خواهش می کنم


بنی و عروسکش


بنی و پستانک