سعید حدادی

سعید حدادی

سعید حدادی متولد سال 1357 ، نویسنده ، سخنران و مدرس می باشد.

کتاب های سعید حدادی

نابغه بیکار