ونکات ونکاترامان

ونکات ونکاترامان

ونکات ونکاترامان استاد مدیریت و رئیس گروه دانشکده تجارت دانشگاه بوستون است که به عنوان رابط بین مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات کار می کند. او در بوستون ، ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های ونکات ونکاترامان

ماتریس دیجیتال