راینر فانک

راینر فانک

راینر فانک (متولد: 1943) مدیر موسسه اریش فروم توئینگن، مدیر مرکز مطالعه اریش فروم در دانشگاه بین المللی روانکاوی (IPU) در برلین، و روانکاوی عملی مستقر در توئینگن آلمان است.

کتاب های راینر فانک

شجاعت آدم بودن


اریش فروم