سارا ورنهام

سارا ورنهام

سارا ورنهام معلم مدرسه ابتدایی / ابتدایی در دبستان وودز لوک در Lowestoft، انگلستان است. او Jolly Phonics را با Sue Lloyd گسترش داده است.

کتاب های سارا ورنهام

فرهنگ جولی