اونجلین مچلین

اونجلین مچلین

اوانجلین ماچلین بازیگرانی همچون استیو مک کوئین ، لی گرانت ، سوزان پلشت ، جوآن وودوارد و فی فی دونووی را آموزش داد. دکتر مچلین سابقاً مدیر مطالعات گفتار دانشکده تئاتر محله و تئاتر و مدرس سخنرانی در دانشگاه کلمبیا بود.

کتاب های اونجلین مچلین

فن بیان