الیزابت کارپنتر

الیزابت کارپنتر

الیزابت کارپنتر نویسنده ی معاصر اهل انگلیس است.

کتاب های الیزابت کارپنتر

99 بادکنک قرمز


بیشتر بخوانید

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»