محمدحسین اسمعیلی

محمدحسین اسمعیلی

محمدحسین اسمعیلی متولد سال 1355 ، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و نویسنده ی ایرانی است.

کتاب های محمدحسین اسمعیلی

تعلق سازمانی