جنگ جین سونگ

جنگ جین سونگ

جنگ جين سونگ متولد 1971 نام مستعار یک شاعر و مقام دولتی کره شمالی است که به کره جنوبی مهاجرت کرده است. او به عنوان یک افسر جنگ روانی در بخش جبهه متحد حزب کارگران کره کار می کرد. جنگ به طور خاص در بخش جبهه متحد بخش 5 (ادبیات) ، بخش 19 (شعر) دفتر 101 کار می کرد. یکی از مسئولیت های شغلی جنگ سرودن شعر با نام مستعاری از کره جنوبی با نام کیم کیونگ بود. شعر او برای پخش در کره جنوبی در نظر گرفته شده بود.

کتاب های جنگ جین سونگ

رهبر عزیز


کتاب صوتی رهبر عزیز