گیسو فغفوری

گیسو فغفوری

گیسو فغفوری متولد سال 1353، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی می باشد.

کتاب های گیسو فغفوری

سرگذشت سینما در ایران