صدیقه مسعود

صدیقه مسعود

صديقه مسعود متولد 1350 ، همسر احمد شاه مسعود ، از فرماندهان نظامی مجاهدین و وزیر دفاع پیشین افغانستان ، بود.

کتاب های صدیقه مسعود

احمد شاه مسعود