فرهاد اصلانی

فرهاد اصلانی

فرهاد اصلانی متولد 1362 نویسنده ی معاصر ایرانی است.

کتاب های فرهاد اصلانی

پندنامه


بوطیقا و سیاست در شاهنامه


هفت اقلیم


داستان نامه


زنان شاهنامه


ارج خرد