لیندا هیل

لیندا هیل

لیندا هیل استاد مدیریت بازرگانی والاس برت دونام ، در دانشکده بازرگانی هاروارد است. وی رئیس هیئت علمی ابتکار رهبری است و ریاست بسیاری از برنامه های آموزش اجرایی HBS ، از جمله سمینار رهبران جوان "رهبران سازمانی" و برنامه ی رهبری پتانسیل های بالا را بر عهده داشته است.

کتاب های لیندا هیل

سازمان های نابغه