ریچارد ا پالمر

ریچارد ا پالمر

ریچارد ای. پالمر استاد برجسته فلسفه و دین در کالج مک موری است.

کتاب های ریچارد ا پالمر

علم هرمنوتیک