مایکل وی براون‏‫

مایکل وی براون‏‫

مایکل وی براون بنیانگذار و رئیس موسسه جدید استاندارد، یک سرویس مشاوره و آموزش مدیریت است که شرکت های شل، مرک، کوورز، کرفت و جنوبی را در بین مشتریان خود شمارش می کند. وی برای سازمان های بی شماری برنامه های مدیریت، رایانه سازی و نوسازی فروشگاه ها را طراحی و اجرا کرده است.

کتاب های مایکل وی براون‏‫