زهره سروش فر

زهره سروش فر

زهره سروش فر متولد 1360 ، دکترای جامعه شناسی ، کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه می باشد.

کتاب های زهره سروش فر

زمان در زندان