موسی نجفی

موسی نجفی

موسی نجفی عضو سابق هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدیر گروه اندیشه سیاسی دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس پژوهشکده فرهنگ، انقلاب و تمدن اسلامی و رئیس گروه نظریه پردازی انقلاب اسلامی و مدیر گروه دوره دکترای علوم سیاسی با گرایش مسائل ایران در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی است.او صاحب «نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان» در کرسی های نظریه پردازی است. نجفی به خاطر تألیف کتاب مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدن اسلامی برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. این کتاب همچنین جز کتب برگزیده معرفی شده توسط دبیرخانه دین پژوهان کشور در سال ۱۳۸۲ است.

کتاب های موسی نجفی

بصیرت تاریخی


تاریخ معاصر ایران


انگاره تعالی


هویت شناسی


تمدن رضوی


تمدن برتر


مشروطه شناسی