موسی فقیه حقانی

موسی فقیه حقانی

دکتر موسی فقیه حقانی، استاد دانشگاه ، مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی دوره پهلوی موسسه امام خمینی (ره) ،معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران و سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر ایران است. ایشان دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشند. از دکتر حقانی ده ها مقاله تاریخ و کتاب های متعددی منتشر شده است. «تاریخ تحولات سیاسی ایران» به همراه دکتر موسی نجفی، «تاریخ فراماسونری در ایران» و «خاندان پهلوی به روایت اسناد» از جمله کتاب های دکتر حقانی می باشد.

کتاب های موسی فقیه حقانی