کریستوفر دو بلگ

کریستوفر دو بلگ

کریستوفر دو بلگ (De Bellaigue) نویسنده بریتانیایی یکی از سرآمدان سنت تاریخ نگاری مدرن است. او روزنامه نگار است و از سال 1994 در خاورمیانه و جنوب آسیا کار می کند. کار او عمدتا وقایع تحولات در ایران و ترکیه است.

کتاب های کریستوفر دو بلگ

تراژدی تنهایی