محمدرضا پویافر

محمدرضا پویافر

محمدرضا پویافر متولد سال 1360 ، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین است. او پژوهش در حوزه جامعه شناسی دین را از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنون «بررسی مقایسه‌ای سنجه‌های دینداری» در سال 1386 آغاز و با رساله دکتری خود که متمرکز بر ارائه مدل سنجش عرفی شدن در سطح فردی برای مطالعه در ایران بود، ادامه داد. او تاکنون نیز، همچنان تمرکز اصلی خود را بر جامعه شناسی دین قرار داده است.

کتاب های محمدرضا پویافر

سفر به تنهایی