کریستوفر گرگوراسکی

کریستوفر گرگوراسکی

کریستوفر گرگوروفسکی سالها در بین مردم ژوزا در Transkei ، آفریقای جنوبی ، به عنوان یک کشیش انگلیسی کار کرد. در آنجا او داستان پرواز، عقاب، پرواز را در بیوگرافی آگری آفریقا کشف کرد، که از دهه تدریس خود در آمریکای شمالی در دهه 1920 از غرب و جنوب آفریقا دیدن کرد.

کتاب های کریستوفر گرگوراسکی