مریم صادقی

مریم صادقی

مريم صادقي متولد سال 1342 ، نویسنده ی ایرانی است.

کتاب های مریم صادقی

تاریک خانه تاریخ - جلد اول


تاریک خانه تاریخ - جلد دوم


عتبة الکتبه


نثر فارسی در سپهر سیاست


روش تحقیق به زبان ساده