حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار

دکتر حسن جعفری تبار یکی از برجسته ترین اساتید دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که علاوه بر این تخصص در  حقوق، در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نیز دستی بر آتش دارد. او متولد سال 1346 می باشد و دارای مدرک دکتری در رشته ی حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است.

کتاب های حسن جعفری تبار

منطق حیرانی


کاغذین جامه


دیو در شیشه


مسئولیت مدنی کالاها


ملک معنی در کنار


بر منهج عدل