دیتمار فن در فردتن

دیتمار فن در فردتن

ديتمار فن در فردتن  زاده ی 21 ژانویه 1964 در مونیخ ، استاد حقوق و فلسفه اجتماعی است. 

کتاب های دیتمار فن در فردتن

درآمدی بر فلسفه قانون