آندره مارمور

آندره مارمور

آندره مارمور استاد فلسفه، موریس جونز جونیور استاد حقوق و مدیر مرکز حقوق و فلسفه در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می باشد. کتاب های وی شامل کنوانسیون های اجتماعی: از زبان به قانون (پرینستون) و قانون در عصر کثرت گرایی است.

کتاب های آندره مارمور

فلسفه حقوق