آلن کلاین

آلن کلاین

آلن کلاین (متولد 26 آوریل 1938) پیشگام در ژلوتولوژی و جنبش طنز درمانی است. در سال 1974، همسر کلاین تنها 34 سال داشت که در اثر بیماری کبد درگذشت، و جنبه ای که او تا آخر عمر حس شوخ طبعی خود را حفظ کرده بود، الهام بخش کلاین بود تا از حرفه قبلی خود به عنوان طراح صحنه تئاتر و تلویزیون چشم پوشی کند. برای مطالعه توسعه انسانی کلاین نویسنده و مدرس آمریکایی است که در مورد استرسهایی که از مزایای شوخ طبعی و طنز فرو می رود، برطرف می شود. از جمله مواضع دیگر، کلاین رئیس 2005-2006 انجمن طنز کاربردی و درمانی بود.

کتاب های آلن کلاین