سیدجلال صادقی شریف

سیدجلال صادقی شریف

سيدجلال صادقي شريف دارای دكترای مديريت, دانشگاه تهران, ايران, 1382، استاديار دانشکده مديريت و حسابداري گروه مديريت مالي و بيمه دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های سیدجلال صادقی شریف