جوردی تیجل

جوردی تیجل

جوردي تيجل متولد سال 1971 ، یک مورخ متخصص در تاریخ مدرن ، روابط دولت / جامعه و دولت سازی در خاورمیانه است. وی اغلب در رسانه ها در رابطه با دولت سازی کرد و کردهای سوریه مورد استناد قرار می گیرد.

کتاب های جوردی تیجل

کردهای سوریه