رینر گریفندر

رینر گریفندر

رینر گریفندر (Rainer Greifeneder) استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه بازل، سوئیس است. تحقیقات وی بر جنبه های مختلف شناخت اجتماعی مانند سهولت یا دشواری تفکر تجربه شده و محرومیت اجتماعی متمرکز است.

کتاب های رینر گریفندر

روان شناسی اخبار جعلی


شناخت اجتماعی