ورنا کاست

ورنا کاست

ورنا کاست متولد 24 ژانویه 1943 ، استاد روانشناسی در دانشگاه زوریخ سوئیس است. وی کتابهای زیادی از جمله طبیعت دوست داشتن ، زمانی برای عزاداری و جهش خلاقانه را نگاشته است.

کتاب های ورنا کاست

سیزیف


باز هم من